POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (rozporządzenie UE 2016/679)


Na tej stronie opisujemy, jak zarządzać danymi osobowymi użytkowników przeglądających serwis www.minutecnicabolognese.it i którzy wypełniają formularze rejestracyjne w tej samej witrynie, zgodnie z wymogami sztuka. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (lub RGPD, ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . Zawsze zgodnie z sztuka. 13 i 14 rozporządzenia UE 2016/679, ustanawiając przepisy dotyczące ochrony osób i innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych, informujemy, że Minutecnica Bolognese sas przetwarza dane dane osobowe klientów, dostawców, współpracowników, a także podmiotów, które dobrowolnie przekazały bezpośrednio, telefonicznie, faksem lub e-mailem dane osobowe do naszych biur, zgodnie z ww. przepisami oraz zobowiązaniami do zachowania poufności ciążącymi na niżej podpisanej Firmie.

„WŁAŚCICIEL” ZABIEGU
„Właścicielem” zabiegu jest Andrea Martello

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem tej strony są przetwarzane w siedzibie Minutecnica Bolognese sas i są obsługiwane wyłącznie przez personel techniczny firmy zajmującej się przetwarzaniem.

CEL ZABIEGU
Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem serwisu przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami, wysyłaj biuletyny informacyjne. Żadne dane osobowe pozyskane za pośrednictwem tej witryny nie są przekazywane ani ujawniane osobom trzecim.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane nawigacyjne
Systemy komputerowe, na których działa strona sieć pozyskać podczas normalnego działania pewne dane osobowe których transmisja jest domniemana przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są zbierane w tym celu być powiązane ze zidentyfikowanymi podmiotami, ale które ze swej natury mogłyby, poprzez przetwarzanie i dopasowywanie do posiadanych informacji przez osoby trzecie, pozwalają na identyfikację użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają użytkownicy łączący się z serwisem, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, zastosowana metoda przy wysyłaniu zapytania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status udzielonej odpowiedzi z serwer (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do śledzenia ruchu generowanego przez witrynę, w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych o korzystaniu z serwisu i sprawdzaniu jego prawidłowego działania. Dane te można również wykorzystać do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie.

Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika
Dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu e-mail nadawcy, niezbędne do odpowiedzi na zapytania, oraz wszelkie inne dane osobowe zawarte w wiadomości.

Dobrowolne zestawianie formularzy internetowych (formularzy polowych) z pewnymi minimalnymi danymi osobowymi wiąże się z gromadzeniem takich danych w formie bazy danych wprowadzone przez użytkownika i ich przechowywanie do czasu, gdy zainteresowana strona zażąda ich anulowania (zgodnie z art. 7 kodeksu prywatności).

Ciasteczka
Ta strona nie korzysta profilujące pliki cookie, zgodnie z Postanowieniem Gwaranta Prywatności z dnia 8 maja 2014 Identyfikacja uproszczonych procedur informowania i uzyskiwania zgody na wykorzystywanie plików cookiesdo transmisji informacji o charakterze osobistym, ani płyt CD Ciasteczka trwałe lub systemy śledzenia użytkowników.

Sposób użycia techniczne pliki cookie (sesja, analityka lub funkcjonalność, zawsze zgodnie z powyższym postanowieniem) jest ściśle ograniczona do transmisja identyfikatorów sesji (składających się z liczb losowych generowanych przez serwer) niezbędne do bezpiecznego przeglądania i wydajna witryna (umożliwiająca na przykład dokonanie zakupu lub uwierzytelnienie w celu uzyskania dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie); do kolekcji w kształcie zbiorcze informacje o liczbie użytkowników i sposobie, w jaki odwiedzają witrynę; aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zgodnie z zestaw wybranych kryteriów (na przykład język, wybrane produkty do zakupu) w celu ulepszenia świadczonej im usługi.

Korzystanie z takich plików Ciasteczka na tej stronie unika się korzystania z innych technik informatycznych, które mogą zagrażać poufności nawigacja użytkowników i nie pozwala na pozyskiwanie danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika.

Informujemy również, że użytkownik może dowolnie iw każdej chwili konfigurować swoje parametry prywatności w związku z instalacją i użytkowaniem pliki cookie, bezpośrednio przez program nawigacyjny (przeglądarkę), postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
W szczególności użytkownik może ustawić tzw. „Prywatną nawigację”, dzięki której jego program nawigacyjny przerywa zapis historia odwiedzanych stron, wszelkie wprowadzone hasła, pliki cookie i inne informacje na temat odwiedzanych stron.
Ostrzegamy, że w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się wyłączyć wszystkie pliki cookie (w tym te o charakterze technicznym), jakość i szybkość oferowanych usług z tej witryny może się znacznie pogorszyć i możesz utracić dostęp do niektórych sekcji witryny.

Praktyczne wskazówki dla użytkownika dotyczące prawidłowego ustawienia przeglądarki
Aby zablokować lub ograniczyć korzystanie z plików cookie, zarówno przez tę witrynę, jak i inne witryny, bezpośrednio przez przeglądarkę, Ty można postępować zgodnie z prostymi instrukcjami poniżej i odnosić się do najczęściej używanych przeglądarek.
Google Chrome: kliknij ikonę o nazwie „Dostosuj i kontroluj Google Chrome” znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz element menu o nazwie „Ustawienia”. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz pozycję menu „Pokaż ustawienia zaawansowane”, a następnie pozycję W menu „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”, w którym możesz ustawić blokowanie wszystkich lub części plików cookie.
Microsoft Internet Explorer: kliknij ikonę o nazwie „Narzędzia” znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję menu o nazwie "Opcje internetowe". W oknie, które zostanie otwarte, wybierz pozycję menu „Prywatność”, w której można zablokować wszystkie lub część plików cookie.
Mozilla Firefox: z menu rozwijanego znajdującego się w lewym górnym rogu wybierz pozycję menu o nazwie „Opcje”. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz pozycję menu „Prywatność”, w której można zablokować wszystkie lub część plików cookie.

OPCJONALNE PODANIE DANYCH
Oprócz tego, co określono dla danych nawigacyjnych, użytkownik może podać dane osobowe lub nie. Jednak ich niepodanie może skutkować niemożność uzyskania tego, o co się prosi.

SPOSÓB LECZENIA
Dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi przez czas ściśle niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Specyfikacje przestrzegane są środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu oraz nieuprawnionemu dostępowi.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają w każdej chwili prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku tych samych danych oraz do znać jego zawartość i pochodzenie, zweryfikować jego dokładność lub zażądać jego integracji, aktualizacji lub korekty (kompletność znajduje się w artykuły 15-20 RODO).

Zgodnie z tym samym artykułem, który w całości podany jest na dole, przysługuje prawo żądania anulowania, przekształcenia do formy anonimowej lub blokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także wniesienie w każdym przypadku, z prawnie uzasadnionych powodów, sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prośby należy kierować na adres Posiadacz zabiegu.

Stanowi to „Polityka prywatności”tej witryny, która będzie podlegać aktualizacjom.


Art. 15-20 RODO

1. Strona zainteresowana jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia istnienia bądź braku dotyczących jej danych osobowych, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze zarejestrowane oraz ich komunikacji w zrozumiałej formie.

2. Zainteresowany ma prawo uzyskać wskazanie:
a) pochodzenie przetwarzanych danych osobowych;
b) cele i sposoby przetwarzania;
c) logiki stosowanej w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
d) tożsamość właściciela, zarządcy i przedstawiciela wyznaczonego na podstawie artykułu 5 ustęp 2;
e) podmioty lub kategorie podmiotów, którym mogą być przekazywane dane osobowe lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa kierowników lub agentów.

3. Zainteresowany ma prawo do uzyskania:
a) aktualizacja, sprostowanie lub, w razie zainteresowania, integracja danych;
b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym tych, których nie trzeba zachowanie w związku z celami, w których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;
c) zaświadczenie, że czynności, o których mowa w lit. a) ib), zostały przekazane, również co do ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie to okaże się niemożliwe lub wiąże się z wyraźnie nieproporcjonalnym użyciem środków w odniesieniu do chronionego prawa.

4. Zainteresowany ma prawo w całości lub w części wnieść sprzeciw:
a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli ma to związek z celem ich zbierania;
b) przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

Ta strona jest dostępna za pośrednictwem linku na dole wszystkich stron witryny zgodnie z sztuka. 122 akapit drugi Kodeksu w zakresie ochrony danych osobowych i przestrzegania uproszczonych procedur dotyczących informacje i uzyskanie zgody na wykorzystywanie plików cookies opublikowanych w Dzienniku Ustaw nr 126 z dnia 3 czerwca 2014 r i powiązany rejestr środków 229 z dnia 8 maja 2014 r.

Top